Informatie voor Technici

Schakelkasten / besturingskasten – Ontwerp & Engineering

Eén van de belangrijkste technische componenten in een industrieel bedrijf is de schakelkast. Moderne panelen zijn veelal voorzien van (warmte) gevoelige elementen zoals PLC’s, PC’s, MCC’s, signaalomzetters, frequentieomvormers, veldbusapparatuur, analyzers, elektronische componenten etc.

De juiste paneelkasten bouwen, testen en aansluiten is gespecialiseerd (maat)werk, e.e.a. sterk afhankelijk van de productieomgeving en specifieke klanteisen. Een te hoge temperatuur, stof en/of condensvorming kan tot schade en stilstand leiden. Een correct ontworpen schakelpaneel/ behuizing voorzien van de juiste klimatisering verlengt de levensduur van besturingen en meet & regel apparatuur aanzienlijk.

In de praktijk blijkt dat klimaatbeheersing / conditionering onderschat wordt.  In een industriële omgeving voldoet een ventilator/ filtercombinatie meestal niet. Waterkoeling, Peltierkoeling of airconditioning brengen hun eigen problemen mee, waaronder condensvorming in de schakelkast.

De FIKTECH Vortex Koelers spoelen de schakelkast onder een licht overdruk en zorgen voor afdoende koeling. Het is een onderhoudsvrij alternatief voor bestaande koeling, of als aanvullende maatregel (overdruk en ontvochtiging), óók geschikt voor ATEX-omgevingen.

Een goed ontworpen schakelkast = minder storingen
Openingen voor stof – vocht – gas = storingen
Luchtmessen: Techniek & Theorie

Een correct geconstrueerd luchtmes levert een gelijkmatige uitstroomsnelheid & blaaskracht over de volledige lengte. Luchtmessen zijn in verschillende uitvoeringen (Hoge of Lage druk, keuze van lengte, spleetbreedte, Aluminium of RVS) leverbaar, de keuze wordt bepaald door de bedrijfsomstandigheden. De geproduceerde kracht (een combinatie van luchtdebiet en snelheid – tot wel 200 m/sec. uittreedsnelheid) van het luchtmes is vrijwel constant tot een afstand van ca. 300 mm gemeten vanaf de blaasopening. Naarmate de afstand groter wordt, neemt de kracht af.

De luchtmessen monteert u bij voorkeur zodanig, dat aanpassing van de hoogte en de hoek mogelijk is om een optimale positie t.o.v. het te behandelen product te verkrijgen. Juiste positionering van de luchtmessen ten opzichte van het product is resulteren in een effectieve droging/ reiniging. In het algemeen geldt dat hoe dichter de luchtmessen bij het te reinigen product zijn gemonteerd zijn, des te groter de effectiviteit is van het blaasproces. De optimale afstand en afblaashoek dienen proefondervindelijk te worden bepaald.

Er is een fors verschil tussen een luchtgordijn om fijn stof te verwijderen of elektrostatische ladingen te neutraliseren, en het verwijderen van olie, koelvloeistof of zand uit met grit gestraalde materialen. Daarnaast is het belangrijk om de juiste combinatie van componenten te bepalen i.v.m. onderhoud en levensduur. Ten slotte horen bij een goede keuze de berekening van initiële kosten en lange termijn exploitatiekosten (TCO = Total Cost of Ownership).

Luchtkanon – Luchtsnelheid in functie
Luchtmes – Luchtsnelheid in functie van afstand

Met de harmonisatie van de Europese handelsmarkt is het van groot belang dat apparaten voor explosiegevaarlijke omgevingen worden gekeurd volgens uniforme normen. Bovendien wordt op Europees niveau vastgesteld wat explosiegevaarlijke gebieden zijn. Daarom zijn sinds 1 juli 2003 twee Europese richtlijnen van kracht:

De richtlijn ATEX richtlijn 1999/92/EG (ATEX 153) = de minimum voorschriften ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers in een explosiegevaarlijke omgeving.

 • Preventie van en bescherming tegen explosies.
 • Indeling van het bedrijf in gevarenzones en beoordeling van explosierisico’s (vastgelegd in een veiligheidsdocument).
 • Toepassing van geschikte (= gecertificeerde) apparatuur en beveiligingssystemen aan de hand van de gevarenzone-indeling.

De richtlijn ATEX richtlijn 2014/34/EU (ATEX 114) (voorheen ATEX 95) = de eisen aan apparaten en beveiligingssystemen in een explosiegevaarlijke omgeving.
Deze richtlijn geeft uitsluitsel betreffende de inzet van apparatuur:

 • Groep I (mijnbouw) en groep II (bovengronds).
 • Categorie 1G/1D – (G staat voor “Gas” / D staat voor “Dust”)- (zéér hoog beschermingsniveau), 2G/2D (hoog beschermingsniveau), 3G/3D (normaalbeschermingsniveau).
 • Categorie 1G te gebruiken in zones 0/1/2, Cat. 2G te gebruiken in zones 1/2, Cat. 3G alléén te gebruiken in zone 2.
 • Categorie 1D te gebruiken in zones 20/21/22, Cat. 2D te gebruiken in zones 21/22, Cat. 3D alléén te gebruiken in zone 22.
ATEX Logo
Een heftige stofexplosie!
Ontstoffing – Technologie

Bij veel productieprocessen komen stofdeeltjes of dampen vrij die schadelijk zijn voor onze werkomgeving. Het inademen van deze bijproducten is onwenselijk en daarnaast treedt vervuiling op van machines en werkplek wat leidt tot kwaliteitsverlies. FIKTECH is gespecialiseerd op het gebied van stof- en dampafzuiging, industriële filtersystemen en hoogvacuüm stofzuiginstallaties. De problemen worden eerst in kaart gebracht en vervolgens wordt stapsgewijs de oplossing gerealiseerd:

 • Inkapselen van de vervuilingsbron (stof én damp).
 • Keuze en ontwerp van de afzuigkap.
 • Afzuiging van de schadelijke deeltjes.
 • Filtratie – afscheiding uit de luchtstroom.
 • Emissie van de gereinigde lucht en/of recirculatie.

Hier is kennis van de regelgeving in Europees verband onontbeerlijk. Termen als ATEX (explosiegevaar), “Institut für Arbeitsschutz der DGUV” (filtratie-efficiency), NeR (Nederlandse Emissie Richtlijnen – nu Activiteitenbesluit) en MAC-waarde (Maximaal Aanvaardbare Concentratie) komen hierbij om de hoek kijken.

Ontstoffingstechniek – speciale afzuigkap
Stofafscheider met hoge afscheidingsgraad
Productie optimalisatie

Enige tijd na opstart van een productieproces blijken er technische verbeteringen nodig te zijn om het optimale rendement te bereiken.

Samen met FIKTECH beoordeelt u het probleem en vinden  we een passende oplossing, rekening houdende met “Total Cost of Ownership” en terugverdientijd van de investering. Producten die bij productieoptimalisatie worden ingezet zijn bijvoorbeeld: Venturi eductors,  beluchtingschijven, luchtmessen, ionisatieapparaten en Vortex schakelkast koelers.

FIKTECH werkt samen met andere specialisten in uiteenlopende vakgebieden om een optimale productieverbetering te realiseren.

Productieoptimalisatie – speciaal ontworpen rond luchtmes
Productieoptimalisatie – speciaal ontworpen rond luchtmes