Privacybeleid Fiktech B.V.

Privacybeleid Fiktech B.V.

Fiktech B.V. , gevestigd Goudreinette 15 – 6922AE Duiven (Gld), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Fiktech B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers en bezoekers van deze website. Alle persoonlijke informatie zal vertrouwelijk worden behandeld en niet voor overige dan de gestelde doelen worden gebruikt. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fiktech B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door schriftelijke correspondentie en telefonische contacten.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fiktech.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fiktech B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitbrengen van offertes / het uitvoeren van opdrachten/bestellingen / het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van nieuwsbrieven / technische informatie.
 • Om telefonisch, schriftelijk / per E-mail contact te onderhouden, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Fiktech B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Als u een bestelling plaatst, hebben wij uw gegevens nodig om de bestelling uit te kunnen voeren. Wij behouden ons het recht voor de juistheid van de gegevens te controleren.

De gegevens die u invult op de contactpagina’s zullen wij opslaan in ons relatiebestand. Als relatie van Fiktech blijven wij u per post informeren over acties, noviteiten en ontwikkelingen. Wanneer u niet langer prijs stelt op deze schriftelijke informatie, stuur dan a.u.b. een e-mail naar info@fiktech.nl, waarin u aangeeft wat u van ons verwacht.

Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u verder per e-mail te informeren over Fiktech, speciale aanbiedingen en ontwikkelingen. Wanneer u niet langer prijs stelt op onze e-mail, kunt u ons dat laten weten door een lege e-mail te sturen naar info@fiktech.nl .

Geautomatiseerde besluitvorming

Fiktech B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar menselijk handelen (bijvoorbeeld een medewerker van Fiktech B.V.) aan te pas komt. Fiktech B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Social Media

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fiktech B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fiktech B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken

Op onze site wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst, zodat u bij het invoeren van een bestelling niet elke keer uw gegevens hoeft in te vullen. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt deze functie uitschakelen of uw browser zodanig instellen dat deze u waarschuwt zodra een cookie wordt aangemaakt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fiktech B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Fiktech.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Fiktech B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fiktech B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op; via info@Fiktech.nl.

In aanvulling op deze gegevens is de disclaimer van overeenkomstige toepassing. Wanneer u overige vragen hebt over deze Privacy Statement, neem dan a.u.b. contact met ons op. Onze medewerkers zullen u verder informeren.