fiktech logo

De algemene voorwaarden kunnen ook in pdf-formaat worden weergeven: Open & download  in pdf-formaat. Het benodigde programma Acrobat Reader is te downloaden op www.acrobat.nl.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst (koopovereenkomsten, aanneming van werk en andere) tussen FIKTECH B.V., hierna te noemen FIKTECH, en een wederpartij waarop FIKTECH deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2. Offertes

De door FIKTECH gemaakte offertes zijn geldig gedurende 3 maanden na offertedatum, tenzij anders aangegeven. FIKTECH is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

De in een offerte vermelde prijzen zijn "af fabriek" en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Indien FIKTECH, nadat de wederpartij een offerte van FIKTECH heeft geaccepteerd, aan de wederpartij een schriftelijk contract ter ondertekening heeft toegezonden, is FIKTECH aan de inhoud daarvan slechts gebonden indien de wederpartij het contract binnen 14 dagen na verzending ondertekend aan FIKTECH terugzendt.

Indien de wederpartij, na aanvaarding van een offerte van FIKTECH, alsnog van uitvoering van de overeenkomst afziet, is de wederpartij aan FIKTECH verschuldigd een bedrag ter hoogte van 25 % van het bedrag van de offerte van FIKTECH, dan wel de werkelijk door FIKTECH geleden schade als gevolg van de annulering, ter keuze van FIKTECH.

Artikel 3. Levering

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de wederpartij FIKTECH daarom schriftelijk in gebreke te stellen.

Het is FIKTECH toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is FIKTECH bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 4. Afnameverplichting

De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 5. Technische eisen enz.

Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, is FIKTECH er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, indien bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt. Ook alle andere technische eisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de wederpartij nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 6. Tekeningen, modellen e.a.

Als FIKTECH een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.

FIKTECH behoudt zich het eigendom- en/of auteursrecht voor op alle van haar afkomstige tekeningen, concepten, aanbiedingen etc. De wederpartij dient er zorg voor te dragen dat deze noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden ter hand wordt gesteld of ter inzage worden gegeven. Zij dienen op eerste verzoek van FIKTECH terstond aan FIKTECH te worden teruggezonden.

Indien FIKTECH aan de wederpartij een model of monster verstrekt, worden die door FIKTECH aan de wederpartij gefactureerd. Modellen of monsters blijven het eigendom van FIKTECH tot dat de factuur is betaald. Indien FIKTECH vooraf akkoord is gegaan met terugzending door de wederpartij van het model of monster en de factuur door FIKTECH zal worden gecrediteerd, vindt retourneren plaats op kosten van de wederpartij en is de wederpartij aansprakelijk voor eventuele schade aan het model of monster. Indien een model of monster met instemming van FIKTECH wordt teruggestuurd, draagt de wederpartij er zorg voor, dat het model of monster volkomen gereinigd en in perfecte staat voor hergebruik bij FIKTECH wordt aangeleverd; bij wanprestatie ten deze zullen de kosten van reiniging en/of reparatie door FIKTECH aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Wijzigingen in de te leveren zaken

FIKTECH is bevoegd zaken te leveren die afwijken van de in de overeenkomst omschreven zaken. Indien FIKTECH van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De wederpartij heeft deze bevoegdheid gedurende vier dagen nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

De wederpartij heeft geen ontbindingsbevoegdheid indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie, welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijk voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

Artikel 8. Zekerheid

Alvorens tot levering van het werk over te gaan heeft FIKTECH het recht om van de wederpartij te verlangen dat deze ten genoegen van FIKTECH zekerheid stelt voor de voldoening van zijn verplichtingen. Voldoet de wederpartij hieraan niet, dan is FIKTECH gerechtigd desgewenst de overeenkomst te annuleren, terwijl de wederpartij dan aan FIKTECH een bedrag verschuldigd is ten hoogte van 25 % van het totaal voor de levering overeengekomen bedrag, dan wel vergoeding van de werkelijk door FIKTECH geleden schade als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst, ter keuze van FIKTECH.

Artikel 9. Beëindiging van de overeenkomst

De vorderingen van FIKTECH op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

indien na het sluiten van de overeenkomst aan FIKTECH omstandigheden ter kennis komen die FIKTECH goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

indien FIKTECH de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is FIKTECH bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van FIKTECH schadevergoeding te vorderen.

Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en materiaal waarvan FIKTECH zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel zo bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is FIKTECH bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10. Garantie

Met inachtneming van wat elders in de voorwaarden is bepaald, staat FIKTECH in zowel voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen als voor de kwaliteit van het daarvoor door haar geleverde en gebruikte materiaal, doch uitsluitend in dier voege dat alle gebreken aan de geleverde goederen, waarvan de koper/opdrachtgever bewijst dat zij binnen de overeengekomen termijn zijn ontstaan uitsluitend of overwegend als direct gevolg van de ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal door FIKTECH kosteloos zullen worden hersteld.

Bij stilzwijgen van de overeenkomst op dat gebied zullen door FIKTECH geleverde goederen, waaraan gebreken kleven, kosteloos hersteld, c.q vervangen worden wanneer het gebrek zich heeft voorgedaan binnen twaalf maanden na aflevering van het goed, of, wanneer goederen door FIKTECH in bedrijf dienen te worden gesteld, na bedrijfsvaardige opstelling daarvan.

De garantieverplichting van FIKTECH vervalt indien de afnemer zelf wijziging in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of anders dan door FIKTECH op, naar haar oordeel, onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.

De garantieverplichting geldt bovendien niet voor bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld transportkosten, voorrijkosten etc. De gegarandeerde goederen dienen franco bij FIKTECH in Duiven te worden aangeleverd. Voor zover dit niet mogelijk is, zal FIKTECH ter plaatse zorg dragen voor herstel c.q. vervanging van gegarandeerde goederen. Alleen arbeidsloon en te vervangen goederen vallen alsdan onder de garantie. Alle bijkomende kosten komen voor rekening van koper/opdrachtgever. Deze dient er tevens zorg voor te dragen, dat de plaats waar de te vervangen c.q. te herstellen goederen zich bevinden, goed bereikbaar is voor FIKTECH.

Indien FIKTECH ter voldoening van haar garantieverplichting nieuwe apparatuur of onderdelen levert, zullen op deze apparatuur en onderdelen alle bepalingen van deze voorwaarden van toepassing zijn. Niet nakoming van wat betreffende de betaling is overeengekomen en voorts iedere niet-nakoming door de koper/opdrachtgever van één van zijn verplichtingen ontheft FIKTECH van haar verplichting bedoeld in dit artikel, evenals van alle andere verplichtingen. Voldoening aan haar garantieverplichtingen door FIKTECH geldt als enige en algehele schadevergoeding. De koper is tot een andere vordering tot schadevergoeding, welke ook en tot een vordering tot ontbinding der overeenkomst niet gerechtigd.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

De door FIKTECH geleverde zaken blijven het eigendom van FIKTECH totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met FIKTECH gesloten overeenkomsten is nagekomen:

de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,

de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomsten(en) door FIKTECH verrichte of te verrichten diensten,

eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) overeenkomsten(en).

Door FIKTECH afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de wederpartij niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

Indien de wederpartij zijn verplichting niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is FIKTECH gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoeld eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden, weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10 % van het door hem verschuldigde per dag.

Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht FIKTECH zo snel als redelijkwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

De wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade, tegen schade als gevolg van vernieling en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven.

Tevens verplicht de wederpartij zich om op eerste verzoek van FIKTECH:

alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan FIKTECH op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

de vorderingen die de wederpartij verkrijgt tegenover zijn afnemer bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door FIKTECH geleverde zaken te verpanden aan FIKTECH op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:329 BW,

de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van FIKTECH,

op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die FIKTECH ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 12. Gebreken: klachttermijnen

De wederpartij dient de gekochte of geïnstalleerde zaken bij aflevering c.q. na oplevering- of zo spoedig daarna als mogelijk- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

of de juiste zaken zijn geleverd:

of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen;

of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen 14 dagen na aflevering c.q. oplevering schriftelijk aan FIKTECH te melden.

Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden na aflevering c.q. oplevering schriftelijk te melden aan FIKTECH.

Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan FIKTECH worden geretourneerd.

Artikel 13. Prijswijzing

Indien FIKTECH met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is FIKTECH niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien zich omstandigheden voordoen waardoor de materiaal- en/of arbeidskosten voor FIKTECH zijn verhoogd. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.

Indien bij het maken van de offerte zodanige fouten zijn gemaakt, dat dit de wederpartij redelijkerwijs duidelijk geweest moet zijn, dan is FIKTECH gerechtigd de prijs na ontdekking van deze fouten aan te passen.

Artikel 14. Montage

Montage wordt uitgevoerd tegen de normaal geldende tarieven. Het met de montage belaste personeel bepaalt zich tot het monteren van het door FIKTECH geleverde materiaal en/of het materiaal dat in de opdracht was begrepen.

FIKTECH is in geen geval aansprakelijk voor montagewerk dat niet uitdrukkelijk tot het aangenomen werk behoort. Reparatiewerkzaamheden aan bestaand materiaal, beschermingen van gaten, luiken, riemen enz. vloeien, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, niet voort uit aanvaarde verplichtingen tot levering, werkvaardige oplevering of montage.

De wederpartij dient zorg te dragen voor sjouwershulp, smeer- en poetsmiddelen en benodigde verwarming en verlichting tijdens het uitvoeren van de montage.

Wanneer de montage, door oorzaken buiten de schuld van FIKTECH niet geregeld en zonder onderbreking kan geschieden of op andere wijze wordt vertraagd, is FIKTECH gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen tegen het normale tarief.

In afwijking van het bepaalde in artikel 12 ten aanzien van de klachttermijnen, worden klachten na vertrek van het montagepersoneel betreffende de uitvoering van het werk of de duur daarvan, niet in behandeling genomen.

Voor rekening van de wederpartij zijn alle eventuele extra kosten, en wel in het bijzonder reiskosten en kosten van levensonderhoud en verblijf van personeel van FIKTECH waarbij de wederpartij desgevraagd zorgdraagt voor een goed en passend kosthuis, evenals kosten, ontstaan doordat de montage niet in de gewone daguren kan geschieden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Nadat de montage is gereedgekomen en de goederen door het personeel van FIKTECH in bedrijf zijn gesteld, wordt de montage geacht te zijn voltooid. Indien de wederpartij nadien nog langer dan één dag wenst gebruik te maken van diensten van personeel van FIKTECH, of nadien een beroep doet op assistentie van personeel van FIKTECH voor het inspecteren van de verkochte/opgeleverde goederen, komt aan FIKTECH een onkostenvergoeding toe volgens het normale tarief inclusief reis- en verblijfkosten.

Artikel 15. Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door FIKTECH aan te geven wijze. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de wederpartij in verzuim; de wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke rente vermeerderd met 2%.

In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij zullen de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.

Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

FIKTECH is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.

Bij objecten en aanneming van werk is FIKTECH gerechtigd in termijnen te factureren.

Klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend. Wordt binnen deze termijn geen schriftelijke klacht ingediend, dan wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de factuur.

Artikel 16. Incassokosten

Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij, In ieder geval is de wederpartij verschuldigd 15% van het factuurbedrag met een minimum van f 250,-. Indien FIKTECH aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 17. Aangenomen werk

In de overeengekomen prijs van aangenomen werken is niet begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bevestigd:

grond-, hei-, hak-, breek-, fundering-, herstel- of ander bouwkundig werk, van welke aard dan ook, noch de kosten van aansluitingen op het hoofdbuizennet der riolering van gas, water, elektriciteit of andere nutsvoorzieningen;

De meerdere hulp voor het versjouwen van die delen, welke niet door FIKTECH zelf te behandelen zijn evenals de hiertoe te bezigen hijs- of hefwerktuigen en takels. In alle gevallen is het werk beperkt tot hetgeen bij de overeenkomst is omschreven.

Wijzigingen in aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van de wederpartij, hetzij als gevolg van van buiten komende oorzaken of doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw, worden indien daaruit meerkosten ontstaan als meerwerk beschouwd. Meerwerk zal naar billijkheid bij de wederpartij in rekening worden gebracht.

FIKTECH heeft het recht om de uitvoering van meerwerk op te schorten, indien zij daarbij belang heeft met het oog op haar bedrijfsorganisatie. Opschorting van meer-werk geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te beëindigen.

Indien als gevolg van omstandigheden welke aan de wederpartij zijn toe te rekenen stagnatie plaatsvindt in de uitvoering van aangenomen werk, is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade welke FIKTECH lijdt als gevolg van deze stagnatie, met een minimum van f. 500,00 per dag of gedeelte van een dag.

De wederpartij draagt er zorg voor dat de plaats waar het werk dient te worden uitgevoerd steeds per as bereikbaar is.

Het aangenomen werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het geheel compleet is uitgevoerd of afgemonteerd en daarvan aan de wederpartij schriftelijk of mondeling mededeling is gedaan. Indien enig onderdeel buiten de schuld van FIKTECH niet tegelijk met het gereedkomen van het gehele werk geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen geschieden. Hiermede zal met de betaling en garantiebepalingen rekening worden gehouden.

Artikel 18. AansprakelijkheidFIKTECH is tegenover de wederpartij uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 van deze voorwaarden;

FIKTECH is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van FIKTECH of haar leidinggevende ondergeschikten;

overigens is de aansprakelijkheid van FIKTECH beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt;

Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van FIKTECH ter zake van bijkomende dienstverlening beperkt tot de helft van het factuurbedrag en overigens tot het factuurbedrag.

Opdrachtgever is verplicht de schade voor zoveel als mogelijk te beperken, o.a. door het tijdig inroepen van de hulp van FIKTECH vanaf het moment dat de schade zou kunnen ontstaan.

FIKTECH is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan, nadat door opdrachtgever of derden aanpassingen zijn aangebracht aan een werk, tenzij de schade hierdoor niet kan zijn veroorzaakt.

Verder is FIKTECH niet aansprakelijk voor schade ontstaan door oneigenlijk gebruik of gebrek aan onderhoud.

Artikel 19. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan FIKTECH zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van FIKTECH, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van FIKTECH; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan FIKTECH afhankelijk is en algemene vervoersproblemen; regelingen of bijzondere aanwijzingen van overheidswege waardoor de werkzaamheden van FIKTECH tijdelijk of blijvend worden verboden of onmogelijk gemaakt.

FIKTECH heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat FIKTECH haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van FIKTECH opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door FIKTECH niet mogelijk is langer duurt dan zes maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien FIKTECH bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 20. Geschilbeslechting

Partijen komen ten aanzien van alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, overeen deze geschillen te behandelen overeenkomstig het Minitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut, alvorens een gerechtelijke procedure, arbitrage dan wel enige andere procedure voor geschillenbeslechting aan te vangen. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van Minitrage, zal het geschil worden beslecht overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.

Artikel 21. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen FIKTECH en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 22. Wijziging van de voorwaarden

FIKTECH is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. FIKTECH zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

 

Producten / Trefwoorden

Fiktech, FPPA-50, Pneumatisch, Pulsatie, Afblaaspistool,Pulsations, Abblaspistole, Pneumatic, Pulsation, Blow-off, Gun,  pistolet, soufflage, pulsation, pneumatique, pneumatischen

Top