fiktech logo

Ademt u teveel stof of andere ziektemakers in?

Teveel stof in de lucht is niet altijd merkbaar of zichtbaar. Dit geldt bijvoorbeeld voor de zeer kleine stofdeeltjes die tot diep in de longen kunnen doordringen, zoals kwarts en schadelijke (rest)stoffen van bacteriën, de zogeheten endotoxinen. Aanwezigheid van stof, VOC's, CO2 en vocht kan leiden tot gezondheidsklachten aan de luchtwegen. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid om door middel van "gezond verstand" tot werkbare oplossingen te komen en zo ziekteverzuim, schadeclaims en aangescherpte regelgeving te voorkomen.

Binnenklimaat 5

Kantooromgevingen: Goede ventilatie is essentieel om een gezond binnenmilieu te realiseren. Het kortstondig openen van ramen of ventilatieroosters is hierbij niet afdoende. In afgesloten ruimtes zal door de aanwezigheid van mensen en apparatuur zoals printers en computers de lucht snel verontreinigen waardoor onder meer het koolstofdioxide (CO2) gehalte en de luchtvochtigheid zal toenemen. Dit kan gezondheidsklachten tot gevolg hebben zoals hoofdpijn, geïrriteerde luchtwegen, astma en allergische reacties. Het zorgen voor een constante ventilatie is onontbeerlijk om dergelijke gezondheidsklachten te voorkomen; goed ventileren is 24 uur per dag ventileren. Een algemene maatstaf voor de luchtkwaliteit in een vertrek is het CO2–niveau, uitgedrukt in een “ppm-waarde” (Parts Per Million). In een goed geventileerde ruimte zal een niveau van <800 ppm gemeten worden. Als bovengrens wordt doorgaans een niveau van 1400 ppm gehanteerd.

Industriële productieomgevingen: Bij vrijwel alle productieprocessen komen stofdeeltjes, dampen of gassen vrij die schadelijk zijn voor onze werkomgeving. Het inademen van deze bijproducten is onwenselijk en daarnaast treedt vervuiling op van machines en werkplek wat leidt tot kwaliteitsverlies. Naast de aandacht voor klimatologische omstandigheden, zoals van toepassing in een kantooromgeving, dient men te letten op:

  • Zwevend stof: veroorzaakt een toename van ziekte en sterfte ten gevolge van hart- en longaandoeningen. Hoe hoger de concentratie, hoe sterker het effect. Wij verstaan onder stof alle vaste of gecondenseerde deeltjes die rondzweven in de lucht. Zwevend of fijn stof is stof waarvan de deeltjes niet groter zijn dan 30µm.
  • Tocht: is gedefinieerd als ongewenste afkoeling van (een deel) van het lichaam. Tochthinder is onder meer afhankelijk van temperatuur, luchtsnelheid, turbulentie en stromingsrichting en activiteitenniveau.

Binnenklimaat 1

Waar hebben we mee te maken: CO2, temperatuur, luchtvochtigheid en luchtsnelheid, zwevend stof, VOC’s (Volatile Organic Compounds = vluchtige organische stoffen) en specifieke stoffen.

Stappenplan

  • Vooronderzoek: overleg, inventarisatie stoffen, relevante MAC-waarden, relatieve vochtigheid, temperatuur, klimaatbelasting
  • Uitvoeren luchtkwaliteitsmetingen met vast opgestelde meetapparatuur
  • Uitwerking van de gegevens. Opstellen van meetrapport, aanbevelingen, stappenplan.
  • Uitwerken voorstel beperking stofemissies, uitvoeren van berekeningen i.z. luchtdebieten, leidingloop en leidingsnelheden. Uitwerken en berekenen voorstel stofbeperking en -afscheiding. Een en ander op basis van de geldende ATEX-regelgeving, arbeidsomstandigheden en emissierichtlijnen.
  • Opstellen schriftelijk advies.
  • Bespreking van de resultaten, advisering vervolgtraject/ ventilatiecapaciteit/ ontstoffing.

Meten = weten!

Binnenklimaat 3

Datacollector, CO2-sensor, relatieve vochtigheid, temperatuur, luchtsnelheidsmeters, stand-alone VOC-meters, zwevend stofsensor, specifieke sensoren.

Producten / Trefwoorden

Afzuiging Afzuigsysteem Afzuigtafel Akoestische generator ATEX Beluchting Beluchtingschijf Batch Controller Binnenklimaat Bronafzuiging Centraal Stofzuigsysteem Dampafzuiging Detectie Doekfilter Dustcontrol Eductor Ejector Engineering Fijn stof Filter Filtermateriaal Filterpatroon Filtersysteem Fluidisatie Fluïdisatieschijf Granulaat Hoogvacuum Inspectie Koeling Koeler Vacuum Koolfilter Kwarts Lasdamp Lasrook Lasrookafzuiging HD Inline vac LS-componenten Luchtmes Luftrakel Luchtfiltratie luchttechniek Luchtkwaliteit Macwaarde Manchetafsluiter Milieu Monstername Natte wasser Olienevel Oliemist Onderhoud Ontstoffing Ontstoffingstechniek Patronenfilter Pendelklep Pneumatisch transport Poedertransport Poederpomp Polyesterstof Productieoptimalisatie Productie Optimalisatie Procesverbetering Productfilter Productiviteit Puntafzuiging Respirabel stof Roterende sluis Schakelkast Silo beveiligingsklep opzetfilter Slangenfilter cabinet cooler Slijtbocht Snijtafel Soldeerdamp Stof Stofafscheiding Stofafvoer Stofafzuiging Stoffilter Stofmeting Stofmonitoring Stofprobleem Vakuum Stofzuiger Stofzuigsysteem stofafscheider Tube Ventilator Venturi Venturie Vortex Paneel vacuümpomp zijkanaalventilator ventilator turbomachine olievrij druk vacuüm industrie blower ringverdichter zijkanaal ionisatie Warmtebeeldcamera Ifraroodcamera Wärmebildkamera Infrarotkamera

Top